سیاست مرجوعی و عودت

قوانین کنسلی بعد از سفارش

در درجه اول امکان کنسل کردن بعد واریز بیعانه وجود ندارد، باکس ها سفارشی ساخته خواهند شد و مطابق با شرایط فرد سفارش دهنده میباشد و امکان فروش باکس به خریدار دیگر وجود ندارد.

در صورت ضروری بودن و کنسل کردن بسته به نوع سفارش و مدت زمان صرف شده برای ساخت باکس 30 الی 40 درصد از مبلغ کسر و مابقی به حساب شخص واریز خواهد شد.

خریدار قبل از خرید کاملا قوانین را خوانده و با آن موافقت نموده است.